English version
Wersja do druku

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA

Nowy projekt w KANIE Gliwice


W dobie ciągłych przemian społeczno-gospodarczych, obserwuje się rosnące wymagania pracodawców względem kwalifikacji zawodowych posiadanych przez absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie praktycznej wiedzy i umiejętności możliwych do wykorzystania w miejscu pracy.

Priorytetem systemu edukacji staje się prowadzenie kształcenia zintegrowanego z rynkiem pracy, uwzgledniającego uczenie się poprzez praktykę oraz rozwijającego kompetencje zwiększające szanse uczniów na przyszłe zatrudnienie.

W celu mocniejszego przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy, Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Gliwicach wraz z Zespołem Szkół Łączności w Gliwicach rozpoczęła realizację projektu „Praktyka - kluczem do sukcesu dla informatyka, elektronika i logistyka! Organizacja i realizacja staży dla uczniów Technikum nr 3 w Zespole Szkół Łączności w Gliwicach”, który finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL 9.2., Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Projekt ma na celu zdobycia dodatkowych umiejętności praktycznych, zwiększenie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia i przygotowanie ich do efektywnego radzenia sobie w dorosłym życiu jak również nawiązanie szerszej współpracy z pracodawcami.

Płatne staże zostały zaplanowane dla uczniów klas 1, 2 i 3 wszystkich kierunków w czasie wakacji (lipiec lub sierpień). Uczniowie odbywać będą płatny staż w swoim zawodzie. Z projektu skorzysta 100 uczniów. Uczestnicy projektu oczekują nabycia dodatkowego doświadczenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach w okresie wakacyjnym. Staże będą się odbywały wg wcześniej opracowanego programu stażu przygotowanego we współpracy z nauczycielami przedmiotów zawodowych jak również pracodawcami.

Po realizacji stażu, uczniowie otrzymają Certyfikat, który będzie zaświadczał o zdobyciu pewnego doświadczenia zawodowego i może być dołączany do CV w trakcie poszukiwania pracy.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2

24.06.2014

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81    Kontakt